luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V zrkadle času (21/2022)

ZrkaLN21-01

Pred 60 rokmi: Répášska Huta sa mení od základov

Ešte aj pred piatimi rokmi bolo obyvateľstvo Slovákmi obývanej Répášskej Huty nútené tráviť večery pri petrolejových lampách, dnes sa im dostáva už veľkého výdobytku XX. storočia, elektrického prúdu zo siete Bukových vrchov, ktorý skrášľuje a spríjemňuje večery dedinčanov, uľahčuje prácu roľníckym ženám, v domácnosti ktorých nie sú už zriedkavosťou práčky, chladničky, vysávače a iné elektrické zariadenia. Kým susedná dedina Nová Huta vedie neustály boj za vyriešenie problému vody, zatiaľ Répášska Huta je aj na tomto poli šťastnejšia, lebo popri troch výborných studniach má i vlastný vodovod. Aj táto naša obec sa teda mení od základov... (24. mája 1962)

Pred 50 rokmi: V Békešskej Čabe silnie výučba slovenčiny

V búrlivom roku 1956 značne poklesol počet žiakov v našich slovenských školách, no po konsolidácii sa opäť prejavil primeraný záujem o naše národnostné školské inštitúcie, teda aj o výučbu slovenského jazyka v Békešskej Čabe. Výsledky z posledných rokov sú uspokojivé: počet žiakov v békeščabianskych školách vyučujúcich slovenský jazyk sa v porovnaní s rokom 1968 zdvojnásobil. Po uznesení Politického výboru, resp. po uzneseniach výkonného výboru sa napríklad v školskom roku 1967/68 vyučoval slovenský jazyk v 5 školách s počtom 261 žiakov. V školskom roku 1971/72 prebieha vyučovanie slovenského jazyka už v 8 školách s počtom 547 žiakov. (25. mája 1972)

Pred 20 rokmi: O národnostnej politike novej vlády

Vláda v prvom rade s pomocou národnostných samospráv a rôznych občianskych organizácií a cirkví, ale aj inými formami, bude podporovať zachovávanie a rozvíjanie pôvodnej kultúry národnostných a etnických menšín a redukovať ich nevýhody na poli osvety. V tejto súvislosti vláda umožní, aby sa podpory na tento cieľ, poskytnuté zo susedných krajín, dostali čím skôr na miesto určenia. Zvláštnu pozornosť venuje podpore kultúry rómskych občanov, prípadne kolektívov, a napomáhaniu ich úsilia v mimoškolskej činnosti, vzdelávana dospelých a v umení. Z hľadiska bezpečnosti, zveľaďovania a uplatňovania národných záujmov, ako aj stability a rozvoja regiónov majú kľúčový význam dobré vzťahy so susednými štátmi a s krajinami širšieho regiónu. Vláda sa bude usilovať o korektné styky, rozvíjanie spolupráce a upevňovanie vzájomnej dôvery so susednými štátmi. Spomedzi činiteľov, spájajúcich Maďarsko so susedmi, treba vyzdvihnúť početné maďarské komunity v zahraničí a národnosti žijúce v Maďarsku, vzájomnú zemepisno-hospodársku závislosť, kultúrnu a historickú prepojenosť... (30. mája 2002)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

ZrkaLN21-02

7. mája 1976 dve miestne ženy sa rozprávajú na hlavnej ulici Répášskej Huty, ďalšie stoja v rade s kanvicami, aby odovzdali družstvu mlieko z domáceho hospodárstva. (mti)

ZrkaLN21-03

Portrét slovenského gazdu Juraja Badinského v Békešskej Čabe v roku 1872. (Néprajzi Múzeum)

ZrkaLN21-04

Záhradkári v podpilíšskej obci Kestúc v roku 1930. (Fortepan)

ZrkaLN21-05

Slovenka so svojou dcérou v pripeštianskej dedine Čemer v roku 1940. (Néprajzi Múzeum)

Zostavil: Imrich Fuhl