luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V zrkadle času (13/2023)

ZrkaLN13-01

Pred 65 rokmi: Zaškoľovacia práca je súčasťou národnostnej politiky

Juraj Hanko: – V základných školách s vyučovacím jazykom slovenským v békešskom regióne boli dosiahnuté dobré výsledky, pravda nie všade. Zo slovenskej základnej školy v Békešskej Čabe pôjde do slovenského gymnázia sedem žiakov, zo Slovenského Komlóša tiež sedem, zo Sarvaša však len dvaja. To je veru málo.

Do konca školského roku je ešte dosť času na to, aby riaditelia a učitelia skontrolovali svoju zaškoľovaciu prácu a kde je potrebné, aby ju zlepšili. Nesmú sa stať prípady, aké sa stali v minulom roku. Napríklad jeden žiak, ktorý dobre ovládal slovenský jazyk, pre nedostatočnú obozretnosť vedenia školy šiel študovať do maďarského gymnázia a mal tam problémy. (28. marca 1958)

Pred 35 rokmi: Naši literáti sú čoraz náročnejší voči vlastnej tvorbe

Predseda Masovokomunikačného výboru Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku Michal Krajčík na zasadnutí Literárnej sekcie tohto výboru zdôraznil, že podľa vedenia Zväzu, Literárna sekcia patrí medzi jeho najaktívnejšie a najúspešnejšie telesá. Naši literáti pritom hovorili najmä o tom, čo sa doteraz členom sekcie nedarilo a čomu by mali v budúcnosti venovať viac pozornosti. Je to predovšetkým literárnokritická činnosť. Treba ju rozvíjať v záujme toho, aby sa publikovalo menej slabých príspevkov a aby autori boli čím náročnejší voči vlastnej tvorbe. Na základe tajného hlasovania novým predsedom Literárnej sekcie na nasledujúce päťročné obdobie sa stal Alexander Kormoš, podpredsedom Imrich Fuhl a tajomníkom Štefan Kraslán. (7. apríla 1988)

Pred 25 rokmi: Stranícke programy menšinovo-národnostnými očami

Pred prvým kolom volieb poslancov Národného zhromaždenia Maďarskej republiky národnostným občanom krajiny, a teda aj našim čitateľom, nemôže byť ľahostajné, kto čo sľubuje svojim menšinovým voličom, alebo ktorá strana má aké predstavy a návrhy v oblasti realizovania deklarovaných práv príslušníkov národných a etnických menšín. Je skutočne viac ako zaujímavé začítať sa do programov maďarských politických strán menšinovo-národnostnými očami, prípadne ich porovnávať. Pri rozbehnutí predvolebnej kampane sme sa obrátili na politické strany, ktoré boli v uplynulom cykle parlamentnými faktormi, aby sprístupnili našim čitateľom svoje národnostné programy. Najrozsiahlejší, ba osobitný národnostný program vypracovala vládna Maďarská socialistická strana. (2. apríla 1998)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

ZrkaLN13-02

3. apríla 1952 ministerstvo školstva vydalo nariadenie o doškoľovaní pedagógov, v zmysle ktorého aj pre národnostných učiteľov krajiny začali usporadúvať odborné kurzy. Záber s účastníkmi doškoľovania pedagógov na terase slovenského kolégia v Budapešti. (mti)

ZrkaLN13-03

Na jarnej fotografii z roku 1968 väčší žiaci vytvárajú park pred novou základnou školou mesta Malý Kereš (Kiskőrös), ktoré pred 250 rokmi (znovu)založili evanjelickí Slováci z Nitrianskej, Hontianskej a Novohradskej stolice. (mti)

ZrkaLN13-04

Kruh šachistov dodnes aj Slovákmi obývanej obce Čúvár (Csővár) vo vacovskom okrese založili v roku 1958 a za niekoľko mesiacov sa počet jeho členov rozrástol na dvesto. (mti)

ZrkaLN13-05

Majster Rafael Slezák so svojimi pomocníkmi v roku 1956 v budapeštianskej dielni na výrobu zvonov. (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl