luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (16/2023)

23Zapisky7-01

Ako som sľúbil, v krátkosti by som vás poinformoval o referáte zástupkyne ombudsmana pred členmi Výboru pre národnosti v Maďarsku. Pani ombudsmanka zhrnula svoju minuloročnú činnosť do šiestich bodov. Jej hlásenie je vždy uverejnené na domovskej stránke Úradu ombudsmana, teda každý, kto má o hlásenie záujem, si tam nájde celý text.

Ja by som vyzdvihol iba jeden tematický okruh, ktorý ma tiež dosť dlho trápi. Je to otázka digitálnej pripravenosti našich národnostných samospráv. Ide o to, že za posledné desaťročia mnoho organizácií a ešte viac národnostných samospráv dostáva podporu na vytvorenie a prevádzkovanie svojej internetovej strany. Čo by, mimochodom, v dvadsiatom prvom storočí malo byť samozrejmé. Avšak mnohé z nich si možno dajú zriadiť samotnú domovskú stránku, ale – česť výnimkám –, málo z nich ju aj pravidelne spravuje, aby sa na nej našli práve aktuálne informácie o zložení samosprávy, jej činnosti, prípadne plánoch.

Pani ombudsmanka zistila, že nielen národnostné internetové strany, ale vo veľkom počte aj domovské stránky miestnych samospráv, sú prakticky nepoužiteľné na získanie aktuálnych informácií. Ja mám podobné skúsenosti, keďže niekedy ani kontaktné adresy uverejnené na stránke tej – ktorej samosprávy nesedia. Pričom však v dnešnej urýchlenej dobe od rýchlosti výmeny informácií závisia niekedy aj možnosti získania podpôr, alebo základných údajov, potrebných pre fungovanie našich zborov. Bude treba túto otázku premyslieť aj počas výberu kandidátov do národnostných volieb v budúcom roku, aby sa členmi každej našej samosprávy stali ľudia, ktorí vedia narábať s výpočtovou technikou, a dokážu spravovať aj internetovú stranu.

Na domovskej stránke Správy fondov Gábora Bethlena uverejnili výzvu na investičné programy v roku 2023, cielené na zlepšenie efektivity využívania energie. Celková suma podpory má byť 630 miliónov forintov a najvyššia podporná suma bude 5 miliónov. Výzvu nájdete na stránke https://bgazrt.hu/felhivas-nemzetisegi-celu-energiahatekonysagot-elosegito-tevekenysegek-2023-evi-koltsegvetesi-tamogatasara/.

Pracovná skupina na prípravu modifikácie národnostného zákona v súvislosti s pripravovanými komunálnymi voľbami ukončila svoju činnosť. Prijaté návrhy zmien sa týkajú upresnenia podmienok vypísania volieb, pravidiel kandidačného systému, niektorých pravidiel určenia výšky honorárov, či počtu poradcov pri celoštátnych samosprávach. Po napísaní definitívneho textu návrhu, po jeho predložení pred parlament, návrh modifikácie bude uverejnený na domovskej stránke vlády, zároveň aj odoslaný celoštátnym národnostným samosprávam.

Parlament zasadá, avšak na programe zasadnutí zatiaľ nie sú návrhy, ktoré by sa týkali priamo národností, ako komunity. Takže náš výbor sa pripravuje na prerokovanie hlásenia o činnosti ombudsmana, ako aj na predloženie hlásenia Najvyššieho kontrolného úradu (v maďarskej skratke ÁSZ) pred plenárnu schôdzu. Taktiež sme dostali na pripomienkovanie hlásenie vlády Maďarska o postavení národností v rokoch 2019 – 2020, ktoré prerokuje najprv naša komisia v druhej polovici apríla, potom bude prediskutované aj na plenárnom zasadnutí. Obsah hlásenia nie je síce práve najaktuálnejší, avšak je aj pre nás užitočné zrekapitulovať si, čo všetko sa na národnostnom poli udialo v rokoch tesne pred, respektíve v prvom roku pandémie.

Anton Paulik